Jak se tento oblíbený sport, rybolov, rozšířil mimo hranice našeho území až k moři, čím dál častěji se objevovaly dotazy a požadavky našich klientů na krytí škod, které mohou vzniknout ve spojitosti s cestou či samotným mořským rybolovem. Dotazy klientů se týkaly cestovního pojištění, pojištění léčebných výloh při takovémto sportu a hlavně škod na majetku a zdraví, které mohou vzniknout na převzatých lodích nebo při jejich provozu. Bohužel se někteří rybáři mnohdy spolehnou na standardní cestovní pojištění a pak se setkávají tváří v tvář s krutou realitou, kdy je většina škod nelikvidních. Mořský rybolov prováděný z lodi totiž patří dle definic pojišťoven k extrémním sportům a jen velmi málo klientů a bohužel i zprostředkovatelů pojištění o této skutečnosti ví.

Ještě horší je situace v případě, kdy dojde ke škodě na pronajatých a zapůjčených věcech, tedy na motorových člunech, echolotech a GPS navigacích, případně na zapůjčeném rybářském vybavení. Tyto věci jsou z pojištění přímo vyloučeny, i když má klient v rámci cestovního pojištění připojištěnou odpovědnost, nevztahuje se toto pojištění na jakékoli věci převzaté. A nejčastější drobné škody jsou právě na vybavení lodí a lodních šroubech.

V rámci naší úzké spolupráce s AXA ASSISTANCE CZ jsme proto vytvořili produkt Allrisk Rybářské pojištění, které svým širokým rozsahem kryje právě tato specifická rizika. Je postaveno na bázi standardního cestovního pojištění, rozšířené o rozsah extrémních sportů v polárních a subtropických oblastech. Pokrývá také škody, které mohou naši klienti způsobit při mořském rybolovu, na převzatých lodích a na technice, dále škody na zdraví, které vznikají při této činnosti, a samozřejmostí je krytí nákladů při zásahu záchranných jednotek včetně vyproštění lodě a její posádky.

Produkt Allrisk Rybářské pojištění je přirozeně rozdělen do několika kategorií, v závislosti na cílové destinaci, neboť jiné jsou požadavky při rybolovu sumců ve Španělsku nebo v Itálii a zcela odlišné jsou pro rybolov v blízkosti polárního kruhu či rovníku:

 • oblast A – celá Evropa
 • oblast B – celý svět, patří sem také tropické oblasti a severské oblasti za polárním kruhem

     

Rozsah krytí pro jednotlivé tarify pojištění se řídí všeobecnými pojistnými podmínkami VPPCP20100101 a smluvními ujednáními SU 2018-R 

Plus - pojištění se vztahuje pro lokality Norska pod polárním kruhem. V rozsahu tohoto tarifu je výkon motorů omezen do 60HP a vzdálenost 3 námořních mil od pevniny nebo od pobřežních ostrovů ležících ve vzdálenosti 6 námořních mil od pevniny nebo jiných ostrovů.

Exclusive - pojištění se vztahuje pro lokality Norska nad polárním kruhem. V rozsahu tohoto tarifu je výkon motorů omezen od 60HP-170HP a nebo vzdálenosti 200 námořních mil od pevniny nebo od pobřežních ostrovů ležících ve vzdálenosti 400 námořních mil od pevniny nebo jiných ostrovů.

Pro sjednání pojištění potřebujeme jméno a rodné číslo.

 • PLV - pojištění léčebných výloh
 • ÚP - úrazové pojištění
 • ODP - pojištění odpovědnosti za škody na majetku a zdraví
 • ZAV - pojištění zničení nebo ztráty zavazadel
 • PPN - pojištění předčasného návratu z dovolené
 • PAS - asistenční služba - komplexní turistické informace
 • PZZ - připojištění zpoždění zavazadel při přepravě
 • PZL - připojištění zpoždění letu PND- pojištění nevyužité dovolené
 • R - limity pro doložku SU 2010-R - připojištění odpovědnosti na věci převzaté a užívané atd.

Jde o naprosto unikátní a na pojistném trhu ojedinělý produkt, který jako jediný objektivně kryje rizika spojená se sportovním rybolovem za hranicí všedních dnů. 

Nejčastější dotazy

Proč bych si měl platit nadstandardní pojištění, když jedu na ryby?
Sportovní rybolov prováděný na otevřeném moři z lodi, nepatří do běžných sportů a většina pojišťoven jej má zařazený do rizikových sportů. Stejně tak rybolov za polárním kruhem nebo na rovníku, patří do sportů v extrémních klimatických podmínkách, tedy do rizikových sportů.

Dodnes jsem si pořizoval standardní cestovní pojištění. Není také postačující?
Standardní cestovní pojištění nekryje jakoukoliv škodu, která vznikne při pobytu na moři. Stejně jako škodu na lodi, vybavení a odpovědnost za škodu na zdraví cestujících na plavidle.

Mám standardní pojištění odpovědnosti v cestovním pojištění. Bude mi toto krýt případné škody?
V rámci pojištění odpovědnosti mají všichni pojistitelé striktně ve výlukách veškeré tzv. „věci převzaté“, tedy věci, které si půjčíme, pronajmeme nebo jinak užíváme. Mezi tyto patří právě lodě, jejich příslušenství a vybavení, včetně hnací jednotky.

Máme na lodi vícečlennou posádku. Bude stačit, když si pojištění uzavře pouze jeden z nás?
Pokud dojde k jakékoliv nehodě, škodě na zdraví, životě nebo k zásahu SAR, bude krytí poskytnuto pouze tomu, který měl pojištění sjednáno. Ostatní si veškeré náklady na léčení, transport, léky a ošetření, stejně jako zásah záchranných složek, uhradí v plné výši.